ประวัติและความเป็นมา
       กองกลางเป็นหน่วยงานสังกัดสำนักงานอธิการบดีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงรายพ.ศ. 2549  ประกาศ ณ  วันที่ 23 มิถุนายน 2549  และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่  3 สิงหาคม  2549
หน้า 7 เล่ม 123 ตอนที่ 74 ง. มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2549 เป็นต้นไป ซึ่งตามประกาศดังกล่าวได้มีการแบ่งส่วนราชการ
ในสำนักงานอธิการบดีออกเป็น 4 กอง คือ กองกลาง กองบริหารงานบุคคล กองนโยบายและแผน และกองพัฒนานักศึกษา
       ต่อมา เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2551 ได้มีมติในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ลงวันที่  22  สิงหาคม  2551  ประกาศ
ณ วันที่  5 สิงหาคม  2551 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2551 เป็นต้นไป โดยได้แบ่งส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดี
ออกเป็น  8 หน่วยงาน  ดังนี้
  1. กองกลาง
  2. กองบริหารงานบุคคล
  3. กองนโยบายและแผน
  4. กองพัฒนานักศึกษา
  5. กองคลังและพัสดุ
  6. กองอาคารสถานที่
  7. กองวิเทศสัมพันธ์
  8.  กองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพ

       กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีภารกิจที่หลากหลายตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย และเพื่อให้การ
สนับสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความคล่องตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นศูนย์กลาง  การรับ-ส่งเอกสารและหนังสือ
ราชการ จากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ  รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งที่ตั้งอยู่ในจังหวัด
เชียงรายและมีศูนย์ประสานงานอยู่ที่กรุงเทพมหานคร จัดการอำนวยความสะดวก ในการบริหารจัดการและปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร
และการอำนวยความสะดวกในการจัดประชุม ของคณะกรรมการระดับสูง การเผยแพร่ข่าวสารและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีสู่สังคม โดยเฉพาะ
การเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ ในการเข้าปฏิบัติงานและในฐานะแขกรับเชิญของการกิจกรรมต่าง ๆ ที่หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน
จัดขึ้นรวมทั้งสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์เชียงราย

4.  ปรัชญา
      “ประสานและบริการ คือ งานของเรา”

5.  วิสัยทัศน์
      กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มุ่งเน้นการประสานและบริการ  ให้เป็นหน่วยงานที่มีการทำงานอย่างเป็นระบบและได้มาตรฐานในด้าน
การประสานและการบริการ  เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน  ของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย  ให้สามารถดำเนินภารกิจได้อย่างมีประสิทธิ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 
6. พันธกิจ
  1.  ให้บริการด้านงานสารบรรณอย่างเป็นระบบ  ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบและข้อบังคับ
  2.  ดำเนินการรองรับการประชุมผู้บริหารของมหาวิทยาลัย
  3.  ให้บริการและสนับสนุนข้อมูลข่าวสารการปฏิบัติงานของหน่วยงานและองค์การต่าง ๆ      
  4.  ให้บริการและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
  5.  ประสานงานกับหน่วยงานราชการ เอกชน และบุคคลทั่วไป  เพื่อประโยชน์ทางราชการ

7. วัตถุประสงค์
  1. เพื่อให้การปฏิบัติงานตามระเบียบสารบรรณ และข้อบังคับเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ
  2. เพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอก
  3. เพื่อสนับสนุนข้อมูลสารสนเทศ และการให้บริการข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
  4. เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 
8.เป้าหมาย
  1. คุณภาพของระบบงานอำนวยการ  มีแผนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพงานบริหารทั่วไป งานประชุมและงานเลขานุการ งานสภา
มหาวิทยาลัย งานงบประมาณและประกันคุณภาพ งานสวัสดิการและโครงการพิเศษที่สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย
มีการทบทวนและปรับปรุงแผนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพงานบริหารให้เหมาะสมตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

  2. คุณภาพของระบบงานอำนวยการบริหารจัดการองค์กร มีแผนการดำเนินงานในระดับภาพรวมของกองตลอดจนไปถึงระดับ บุคคลที่

ชัดเจน มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ ในงานที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง มุ่งสร้างการเป็นองค์กร เพื่อการเรียนรู้
โดยการจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างบุคคลภายในและภายนอกกอง   มีการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อลด
ความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นในด้านต่างๆ            
  3. การประกันคุณภาพการดำเนินงาน ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาดำเนินการประกันคุณภาพที่
สอดคล้องกับนโยบายการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพต้องสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพงานตามภารกิจ
หลักของกองกลาง ต้องมีส่วนร่วมและตระหนักถึงความสำคัญของการประกันคุณภาพ