สภาวิชาการ

Card image cap

ศาสตราจารย์นายแพทย์สุพรรณ  ศรีธรรมมา

กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ

Card image cap

ศาสตราจารย์ ดร.ศุภลักษณ์  พินิจภูวดล

กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ

Card image cap

ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ  โควินท์ทวีวัฒน์

กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ

Card image cap

รองศาสตราจารย์ ดร.สำราญ  มีแจ้ง

กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ

Card image cap

รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยกนิฏฐ์  โชติวนิช

กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ

Card image cap

ศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง  สุทัศน์ ณ อยุธยา

กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ



กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ
image

รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์  ด้วงนคร

กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ