สภาวิชาการ

Card image cap

รองศาสตราจารย์ ดร.กิติมา  อินทรัมพรรย์

กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ

Card image cap

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุพรรณ  ศรีธรรมมา

กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ

Card image cap

รองศาสตราจารย์ ดร.บุญฑวรรณ  วิงวอน

กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ

Card image cap

รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ดา  จงแก้ววัฒนา

กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ

Card image cap

รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวัฒน์  ลาวัณย์วิสุทธิ์

กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ

Card image cap

รองศาสตราจารย์ ดร.สำราญ  มีแจ้ง

กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ
image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสงี่ยม  บุญพัฒน์

กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ