สภาวิชาการ

Card image cap

นายแพทย์ชำนาญ  หาญสุทธิเวชกุล

กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ

Card image cap

ศาสตราจารย์ ดร.ศุภลักษณ์  พินิจภูวดล

กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ

Card image cap

ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ  โควินท์ทวีวัฒน์

กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ

Card image cap

รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา  ศรีสุข

กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ

Card image cap

รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยกนิฏฐ์  โชติวนิช

กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ

Card image cap

ศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง  สุทัศน์ ณ อยุธยา

กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ
image

ผศ.ยิ่งศักดิ์  เพชรนิล

กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ