# รายการ
1)

คู่มือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
3/09/2562 - 691 views

2)

ร่าง แบบการเขียนรายงาน (SAR) (หน่วยงานจัดการศึกษา)
2/09/2562 - 273 views

3)

ร่าง แบบการเขียนรายงาน (SAR) (หน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา)
2/09/2562 - 292 views

4)

แบบฟอร์มส่งจดหมายรายเดือน สำนักงานอธิการบดี
18/07/2561 - 612 views

5)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเช่าเครื่องเสียง
1/11/2560 - 2,496 views

6)

ประกาศจัดจ้างการแสดง
1/11/2560 - 655 views

7)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างการจัดสถานที่งานเลี้ยง
1/11/2560 - 713 views

8)

ประกาศการจัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ
1/11/2560 - 525 views

9)

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
22/03/2560 - 540 views

10)

ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2560
22/03/2560 - 598 views

11)

แบบฟอร์มประวัติและผลงาน สรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
24/08/2559 - 618 views