# รายการ
1)

คู่มือการปฏิบัติงานการรับ-ส่งหนังสือราชการ (หนังสือเข้าจากหน่วยงานภายนอก) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดย นางธราภรณ์ สู่พานิช
12/04/2565 - 78 views

2)

คู่มือการปฏิบัติงานการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดย นางสาวจงจำ ธรรมยศ
11/04/2565 - 80 views

3)

คู่มือการปฏิบัติงานการรับและตรวจหนังสือราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดย นางวนิดา เมืองมา
11/04/2565 - 78 views

4)

คู่มือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
3/09/2562 - 837 views

5)

ร่าง แบบการเขียนรายงาน (SAR) (หน่วยงานจัดการศึกษา)
2/09/2562 - 386 views

6)

ร่าง แบบการเขียนรายงาน (SAR) (หน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา)
2/09/2562 - 413 views

7)

แบบฟอร์มส่งจดหมายรายเดือน สำนักงานอธิการบดี
18/07/2561 - 775 views

8)

ประกาศการจัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ
1/11/2560 - 618 views

9)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเช่าเครื่องเสียง
1/11/2560 - 2,934 views

10)

ประกาศจัดจ้างการแสดง
1/11/2560 - 796 views

11)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างการจัดสถานที่งานเลี้ยง
1/11/2560 - 887 views

12)

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
22/03/2560 - 626 views

13)

ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2560
22/03/2560 - 721 views

14)

แบบฟอร์มประวัติและผลงาน สรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
24/08/2559 - 714 views