Card image cap

นายกสภามหาวิทยาลัยพร้อมด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เยี่ยมชมหน่วยงานจัดการศึกษา

18/08/2565เปิดดู ...
Card image cap

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 10/2565 วันที่ 19 สิงหาคม 2565

24/08/2565เปิดดู ...
Card image cap

สารสภามหาวิทยาลัย เยี่ยมชมหน่วยงานจัดการศึกษา

24/08/2565เปิดดู ...
Card image cap

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 6/2565 วันที่ 02 มิถุนายน 2565

2/06/2565เปิดดู ...
Card image cap

การประชุมสภาสัญจรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 5/2565 วันที่ 19-22 พฤษภาคม 2565

25/05/2565เปิดดู ...
Card image cap

การประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 5/2565 วันที่ 11 พฤษภาคม 2565

11/05/2565เปิดดู ...
Card image cap

การประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 10/2561 วันที่ 10 ตุลาคม 2561

10/10/2561เปิดดู ...
Card image cap

สภากาแฟมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเพื่อกระชับความสัมพันธ์ และพบปะหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำงานร่วมกัน ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 8 ตุลาคม 2561

8/10/2561เปิดดู ...
Card image cap

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ CRRU TEAM วันที่ 28 กันยายน 2561

28/09/2561เปิดดู ...