ประวัติและความเป็นมา
       กองกลางเป็นหน่วยงานสังกัดสำนักงานอธิการบดีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายพ.ศ. 2549  ประกาศ ณ  วันที่ 23 มิถุนายน 2549  และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2549 หน้า 7 เล่ม 123 ตอนที่ 74 ง. มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2549 เป็นต้นไป ซึ่งตามประกาศดังกล่าว
ได้มีการแบ่งส่วนราชการ ในสำนักงานอธิการบดีออกเป็น 4 กอง คือ กองกลาง กองบริหารงานบุคคล กองนโยบายและแผน และกองพัฒนานักศึกษา
       ต่อมา เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2551 ได้มีมติในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2551 ประกาศ ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2551 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2551 เป็นต้นไป โดยได้แบ่งส่วนราชการ
ในสำนักงานอธิการบดี ออกเป็น 8 หน่วยงาน  ดังนี้
      1. กองกลาง
      2. กองบริหารงานบุคคล
      3. กองนโยบายและแผน
      4. กองพัฒนานักศึกษา
      5. กองคลังและพัสดุ
      6. กองอาคารสถานที่
      7. กองวิเทศสัมพันธ์
      8. กองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพ

       กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีภารกิจที่หลากหลายตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย และเพื่อให้การสนับสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความคล่องตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นศูนย์กลาง การรับ-ส่งเอกสารและหนังสือราชการ จากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ  รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ  ทั้งที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงรายและมีศูนย์ประสานงานอยู่ที่กรุงเทพมหานคร จัดการอำนวยความสะดวก ในการบริหารจัดการและปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร และการอำนวยความสะดวกในการจัดประชุม ของคณะกรรมการระดับสูง การเผยแพร่ข่าวสารและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีสู่สังคม โดยเฉพาะการเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ ในการเข้าปฏิบัติงานและในฐานะแขกรับเชิญของการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนจัดขึ้นรวมทั้งสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์เชียงราย

ปรัชญา
      “ประสานและบริการ คือ งานของเรา”

วิสัยทัศน์
      กองกลางเป็นหน่วยงานการประสานงานที่มีระบบและให้บริการอย่างมืออาชีพ
 
พันธกิจ
  1. ดำเนินงานสารบรรณกลาง งานอำนวยการกลางและงานประสานงานทั่วไป เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการ
     ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
  2. ประสานงานและสนับสนุนการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
  3. ดำเนินงานเลขานุการ งานประชุมและงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารอย่างมืออาชีพ
  4. บริหารจัดการหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และมีธรรมาภิบาล

วัตถุประสงค์
  1. เพื่อให้การดำเนินงานสารบรรณกลาง งานอำนวยการกลางและการประสานงานทั่วไป เป็นไปที่มีระบบและอย่างมืออาชีพ
     ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้รับความสะดวก รวดเร็วและคล่องตัวในการรับบริการ
  2. เพื่อให้การประสานงานและการสนับสนุนการดำเนินงานด้านต่างๆ ของสภามหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงราย เป็นไปด้วย
     ความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพ
  3. เพื่อให้การดำเนินงานเลขานุการ งานประชุมและงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารเป็นไปอย่างมีระบบและ
     มีประสิทธิภาพ
  4. เพื่อให้หน่วยงานมีระบบการบริหารจัดการหน่วยงานที่ดี เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และมีธรรมาภิบาล
 
เป้าหมาย
  1. การดำเนินงานสารบรรณกลาง งานอำนวยการกลางและงานประสานงานทั่วไป มีระบบและเป็นมืออาชีพ การให้บริการ
     มีความถูกต้อง รวดเร็วและคล่องตัว
  2. การประสานงานและสนับสนุนการดำเนินงานด้านต่างๆ ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
     และเกิดประสิทธิภาพ
  3. การดำเนินงานเลขานุการ งานประชุมและงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ
  4. หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการที่ดี เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และมีธรรมาภิบาล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ดำเนินการเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายหลัก
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาคุณภาพงานสารบรรณกลางและงานอำนวยการกลาง
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาคุณภาพงานสภามหาวิทยาลัย
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาคุณภาพงานเลขานุการและงานประชุม
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร