กองกลาง (General Affairs Division) สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ที่อยู่ 80 หมู่ 9 อาคารบริหารงานกลาง

ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย 

จังหวัดเชียงราย  57100

โทรศัพท์
053 776 000 ต่อ 1700,1704 - 1708
แฟกซ์ 053776001