บุคลากรประจำ
image

นางผ่องศรี  ธนกุลพรรณ

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

image

นางสาวพรรณี  ศรีสงคราม

ผู้อำนวยการกองกลาง


image

นางสาวเพ็ญพรรณ์  กุลนอก

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


Card image cap

นางสาวจาริยา  งามเมือง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Card image cap

นางสาวจงจำ  ธรรมยศ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Card image cap

นางภัทรา  เชาว์ยุทธ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Card image cap

นางสาวปนัดดา  ถิระธรรม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Card image cap

นางสาวนิ่มนวล  วงค์คำลือ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Card image cap

นางสาววราภรณ์  อุ่นเมือง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


Card image cap

นางสาวธราภรณ์  อุปเสน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Card image cap

นางวนิดา  เมืองมา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Card image cap

นางสาวกานต์ชนิตา  เรียบร้อย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Card image cap

นางปภาวรินท์  วิคี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Card image cap

นางอารีย์  อินนันชัย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Card image cap

นายเฉลิมชัย  วรานุศาสน์

พนักงานขับรถยนต์

Card image cap

นางสาวพิมผกา  คำมา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


Card image cap

นางสาวเฉลิมขวัญ  มลทา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Card image cap

นางสาววราภรณ์  เนียมหอม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Card image cap

นางสุเวช  สุจันทร์ศรี

ผู้ปฏิบัติงานบริการ