บุคลากรประจำ
image

นางสาวจงจำ  ธรรมยศ

ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลาง


สภามหาวิทยาลัย
image

นางวนิดา  เมืองมา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

image

นางภัทรา  เชาว์ยุทธ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


บริหารงานทั่วไป
image

นางสาวกานต์ชนิตา  เรียบร้อย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

image

นางสาวเฉลิมขวัญ  มลทา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

image

นางสาวพิมผกา  คำมา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


สารบรรณและอำนวยการกลาง
image

นางธราภรณ์  สู่พานิช

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

image

นางนางอัจฉราภรณ์  รักงาม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


เลขานุการและประชุม
image

นางสาวเพ็ญพรรณ์  กุลนอก

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

image

นางสาวจาริยา  งามเมือง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

image

นางสาวปนัดดา  ถิระธรรม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

image

นางสาวนิ่มนวล  วงค์คำลือ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

image

นางสาววราภรณ์  อุ่นเมือง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ