# รายการ
1)

การสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
24/12/2562 - 85 views

2)

ประชาสัมพันธ์สนับนสนุนเสื้อการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 36 "น้ำกกเกมส์"
11/01/2562 - 237 views

3)

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีสำนักวิชานิติศาสตร์
2/01/2562 - 265 views

4)

ประกาศ กำหนดเวลาการลงคะแนนหยั่งเสียงเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีสำนักวิชาสังคมศาสตร์
28/12/2561 - 195 views

5)

ประกาศ กำหนดเวลาการลงคะแนนหยั่งเสียงเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
28/12/2561 - 210 views

6)

ประกาศ กำหนดเวลาการลงคะแนนหยั่งเสียงเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีสำนักวิชาบัญชี
28/12/2561 - 147 views

7)

ประกาศ กำหนดเวลาการลงคะแนนหยั่งเสียงเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
28/12/2561 - 174 views

8)

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
28/12/2561 - 168 views

9)

ประกาศ กำหนดเวลาการลงคะแนนหยั่งเสียงเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
28/12/2561 - 155 views

10)

ประกาศ กำหนดเวลาการลงคะแนนหยั่งเสียงเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีสำนักวิชานิติศาสตร์
28/12/2561 - 157 views