# รายการ
1)

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนายกสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
3/04/2567 - 31 views

2)

การสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
27/02/2567 - 237 views

3)

การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
3/11/2566 - 703 views

4)

การสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
24/05/2566 - 852 views

5)

การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
8/03/2566 - 1,120 views

6)

การสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
1/03/2566 - 996 views

7)

การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
11/10/2565 - 862 views

8)

การสรรหาคณบดีสำนักวิชานิติศาสตร์
10/10/2565 - 954 views

9)

การสรรหาคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
7/10/2565 - 814 views

10)

การสรรหาคณบดีสำนักวิชาบัญชี
7/10/2565 - 859 views