# รายการ
1)

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งนายกสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
5/03/2564 - 178 views

2)

ประชาสัมพันธ์และเปิดรับสมัครสมาชิกสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (เพิ่มเติม)
27/01/2564 - 137 views

3)

ประกาศขั้นตอนและวิธีการหยั่งเสียงเลือกผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
18/11/2563 - 97 views

4)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
18/11/2563 - 144 views

5)

ประกาศแผนการดำเนินการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 2)
18/11/2563 - 107 views

6)

ประกาศขั้นตอนและวิธีการหยั่งเสียงเลือกผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
18/11/2563 - 93 views

7)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
18/11/2563 - 112 views

8)

ประกาศแผนการดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับที่ 2)
18/11/2563 - 120 views

9)

ประกาศขั้นตอนและวิธีการหยั่งเสียงเลือกผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
18/11/2563 - 101 views

10)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
18/11/2563 - 94 views