# รายการ
1)

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทข้าราชการ
3/09/2564 - 66 views

2)

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทคณาจารย์ประจำ
3/09/2564 - 41 views

3)

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการเลือกตั้งเป็นประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
3/09/2564 - 61 views

4)

การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
16/08/2564 - 120 views

5)

การเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ
9/08/2564 - 385 views

6)

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
2/07/2564 - 87 views

7)

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
21/06/2564 - 92 views

8)

ใบสมัครรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
7/06/2564 - 110 views

9)

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
7/06/2564 - 102 views

10)

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครรับการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
7/06/2564 - 172 views