# รายการ
1)

การสรรหาคณบดีสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี New
1/07/2565 - 25 views

2)

การสรรหาคณบดีสำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
6/06/2565 - 157 views

3)

การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
31/03/2565 - 458 views

4)

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทข้าราชการ
3/09/2564 - 188 views

5)

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทคณาจารย์ประจำ
3/09/2564 - 152 views

6)

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการเลือกตั้งเป็นประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
3/09/2564 - 279 views

7)

การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
16/08/2564 - 268 views

8)

การเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ
9/08/2564 - 597 views

9)

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
2/07/2564 - 272 views

10)

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
21/06/2564 - 195 views