# รายการ
1)

การสรรหาคณบดีสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
1/07/2565 - 282 views

2)

การสรรหาคณบดีสำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
6/06/2565 - 232 views

3)

การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
31/03/2565 - 678 views

4)

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทข้าราชการ
3/09/2564 - 224 views

5)

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทคณาจารย์ประจำ
3/09/2564 - 197 views

6)

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการเลือกตั้งเป็นประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
3/09/2564 - 334 views

7)

การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
16/08/2564 - 304 views

8)

การเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ
9/08/2564 - 636 views

9)

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
2/07/2564 - 353 views

10)

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
21/06/2564 - 232 views