# รายการ
1)

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 8/2563 วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
11/08/2563 - 886 views

2)

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 7/2563 วันที่ 22 กรกฎาคม 2563
4/08/2563 - 840 views

3)

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 30 มิถุนายน 2563
8/07/2563 - 781 views

4)

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 5/2563 วันที่ 17 มิถุนายน 2563
8/07/2563 - 845 views

5)

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 25 พฤษภาคม 2563
8/07/2563 - 913 views

6)

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 25 พฤษภาคม 2563
2/06/2563 - 849 views

7)

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
18/03/2563 - 806 views

8)

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 17 มกราคม 2563
5/02/2563 - 794 views

9)

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 15/2562 วันที่ 20 ธันวาคม 2562
20/01/2563 - 851 views

10)

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 12/2562 วันที่ 30 กันยายน 2562
26/12/2562 - 834 views