การสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย


ด้วย ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสามปี จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง ในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ เพื่อให้การได้มาซึ่งผู้สมควรดำรงตำแหน่งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยจึงขอประชาสัมพันธ์การสรรหาประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยให้แก่บุคลากรได้รับทราบ ดังรายละเอียดตาม http://www.crru.ac.th/2019/news/detail?id=462


ประกาศวันที่ 24/12/2562 -  เปิดดู 86 views