ศาสตราจารย์ ดร.ศุภลักษณ์  พินิจภูวดล
กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์ ดร.ศุภลักษณ์  พินิจภูวดล
ตำแหน่ง : กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประวัติส่วนตัว :

 

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน

 • ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ สาขานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ดำรงตำแหน่งกรรมการเฉพาะกิจ โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ดำรงตำแหน่งประธานหมวดวิชากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปัจจุบันกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณาคำร้องขอให้พิจารณาการประเมินใหม่และพิจารณาอุทธรณ์ภาษีกรุงเทพมหานคร
 • ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการสภาวิทยาลัยทองสุข
 • ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 

ประวัติการศึกษา

 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาขั้นสูงทางการคลังและภาษีอากร มหาวิทยาลัยปารีส 2
 • (DIPLOME SUPERIEUR DE L’ UNIVERSITE: UNIVERSITE DE PARIS II)
 • ปริญญาโททางการคลังและภาษีอากร มหาวิทยาลัยปารีส 2
 • [DIPLOME D’ETUDES APPROFONDIES (FINANCES PUBLIQUES ET FISCALITE): (UNIVERSITE DE PARIS II)]
 • ปริญญาเอกทางกฎหมาย เกียรตินิยมดีมาก มหาวิทยาลัยปารีส 2
 • [DOCTEUR DE L’UNIVERSITE (DROIT) (NOUVEAU REGIME) Mention Très honorable: UNIVERSITE DE PARIS II]
 • หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 2554 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการ ป้องกันประเทศ
 • หลักสูตรกระบวนการบริหารการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 19
 • ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตรคณะกรรมการอิสระ พ.ศ. 2552 (Director Certificate Program : DCP 122/2009)
 • หลักสูตรสื่อสุขภาพ รุ่นที่ 1 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

 

ประวัติการทำงาน

 • อดีตที่ปรึกษากิตติมศักดิ์รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง (นางพรทิพย์ โล่ห์วีระ จันทร์รัตนปรีดา) (วุฒิสภา) (พ.ศ.2555)
 • อดีตประธานสภาคณาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่ 40 (7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554 – 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555)
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ.2554 / 2556-2558)
 • ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเศรษฐกิจ (พ.ศ.2542-2543)
 • เป็นผู้บรรยายวิชาทฤษฎีและหลักกฎหมายภาษีอากร วิชากฎหมายภาษีอากร วิชากฎหมายภาษีทรัพย์สิน วิชากฎหมายการคลัง วิชาหลักทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายมหาชน วิชากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ วิชากฎหมายมหาชนภาษาต่างประเทศ และวิชาสัญญาสำคัญทางธุรกิจ ระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เป็นผู้บรรยายรายวิชากฎหมายภาษีอากรขั้นสูง วิชากฎหมายการคลังขั้นสูง วิชากฎหมายภาษีทรัพย์สิน วิชาภาษีอากรกับธุรกิจ วิชากฎหมายภาษีระหว่างประเทศ วิชากฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ วิชากฎหมายเกี่ยวกับโครงสร้างทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ และวิชาสัมมนากฎหมายมหาชนและนิติศึกษา ระดับปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เป็นผู้บรรยายรายวิชากฎหมายสถาบันการคลัง วิชากฎหมายการคลัง วิชากฎหมายการคลังและภาษีอากร วิชากฎหมายภาษีอากร วิชากฎหมายภาษีอากรขั้นสูง และวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ ระดับปริญญาตรีและโท ในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน ได้แก่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น มหาวิทยาลัยศรีปทุม และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • เป็นวิทยากรบรรยายโครงการอบรมความรู้ทางกฎหมายภาษีอากร หลักสูตร “ภาษีท้องถิ่น”ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน พ.ศ.2549 จัดโดยศาลภาษีอากรกลาง

 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก