ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย  มุ่งไธสง
อธิการบดี


นายเกษม  มูลจันทร์
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย


อาจารย์สุรชัย  อุราฬวงศ์
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย  ณ เชียงใหม่นายแพทย์ปลื้ม  ศุภปัญญารองศาสตราจารย์พรชัย  เทพปัญญานายมนูญ  ใยบัวเทศรองศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย  พุทธวงศ์นายสมเกียรติ  ผลพิสิษฐ์ศาสตราจารย์ ดร.สมพงศ์  วิทยศักดิ์พันธุ์ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุรพล  วิรุฬห์รักษ์ศาสตราจารย์กิตติคุณอัจฉรา  ชีวพันธ์นายอาสา  เม่นแย้ม

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหารผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา  ยืนยงอาจารย์ ดร.กันยานุช  เทาประเสริฐอาจารย์ ดร.สหัทยา  สิทธิวิเศษผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพัฒน์  อุปถัมภ์

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำรองศาสตราจารย์พัชรา  ก้อยชูสกุลอาจารย์ ดร.ศิวพงษ์  ตันสุวรรณวงค์อาจารย์ดร.ธีระศักดิ์  อรัญพิทักษ์อาจารย์ ดร.สมลักษณ์  เลี้ยงประยูร

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย


ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทัศน์  คล้ายสุวรรณ์
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย