ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย  มุ่งไธสง
ประธานสภาวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสงี่ยม  บุญพัฒน์
กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ