นางสาวพรรณี  ศรีสงคราม
ผู้อำนวยการกองกลาง
นางสาวเพ็ญพรรณ์  กุลนอก
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


นางสาวจงจำ  ธรรมยศ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปนางภัทรา  เชาว์ยุทธ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปนางสาวปนัดดา  ถิระธรรม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปนางสาวนิ่มนวล  วงค์คำลือ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปนางสาววราภรณ์  อุ่นเมือง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปนางสาวจาริยา  งามเมือง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


นางสาวธราภรณ์  อุปเสน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปนางวนิดา  เมืองมา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปนางสาวกานต์ชนิตา  เรียบร้อย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปนางปภาวรินท์  วิคี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปนางอารีย์  อินนันชัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปนายเฉลิมชัย  วรานุศาสน์
พนักงานขับรถยนต์นางสาวพิมผกา  คำมา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


นางสาวเฉลิมขวัญ  มลทา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปนางสมควร  หัสถผสุ
แม่บ้านนางสรวงสมร  ชุดพิมาย
แม่บ้านนางสาววราภรณ์  เนียมหอม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปนางสุเวช  สุจันทร์ศรี
ผู้ปฏิบัติงานบริการ