นางสาวพรรณี  ศรีสงคราม
รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลาง
นางสาวเพ็ญพรรณ์  กุลนอก
รองผู้อำนวยการ/หัวหน้างานประชุมและเลขานุการ


นางสาวจงจำ  ธรรมยศ
หัวหน้างานสภามหาวิทยาลัยนางภัทรา  เชาว์ยุทธ์
งานประชุมนางสาวปนัดดา  ถิระธรรม
เลขานุการผู้บริหารนางสาวนิ่มนวล  วงค์คำลือ
เลขานุการผู้บริหารนางสาววราภรณ์  อุ่นเมือง
เลขานุการผู้บริหาร


นายธนภัทร  กันทาวงศ์
งานงบประมาณและพัสดุ/งานประกันคุณภาพนางสาวธราภรณ์  อุปเสน
หัวหน้างานบริหารทั่วไปนางวนิดา  เมืองมา
งานประชาสัมพันธ์นางสาวกานต์ชนิตา  เรียบร้อย
งานธุรการนางสาวปภาวรินท์  วิคี
งานบริการไปรษณีย์นางอารีย์  อินนันชัย
งานการเงินและบัญชีนายเฉลิมชัย  วรานุศาสน์
พนักงานขับรถยนต์นางสาวพิมผกา  คำมา
งานการเงินและบัญชี


นางสาวเฉลิมขวัญ  มลทา
หัวหน้างานสวัสดิการและโครงการพิเศษนางสมควร  หัสถผสุ
แม่บ้านนางสรวงสมร  ชุดพิมาย
แม่บ้านนางสาววราภรณ์  เนียมหอม
งานศูนย์ประสานงานกรุงเทพฯนางสุเวช  สุจันทร์ศรี
ผู้ปฏิบัติงานบริการ