ภาพกิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (29/06/2561 - 98 views)

รายละเอียด : อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพ การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2562 วันที่ 26-27 มิ.ย.61 จ.เชียงราย