1) มติที่ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 5/2561 (18/07/2561 - 1 views)
2) มติที่ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 3/2561 (18/07/2561 - 2 views)
3) มติที่ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 6/2561 (18/07/2561 - 2 views)
4) มติที่ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 4/2561 (18/07/2561 - 2 views)
5) มติที่ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 7/2561 (18/07/2561 - 3 views)
6) มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 2/2561 (29/06/2561 - 5 views)
7) มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 3/2561 (29/06/2561 - 8 views)
8) มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 5/2561 (29/06/2561 - 11 views)
9) มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 6/2561 (29/06/2561 - 10 views)
10) มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 1/2561 (29/06/2561 - 4 views)
11) มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 4/2561 (29/06/2561 - 8 views)
12) มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 7/2561 (29/06/2561 - 19 views)
13) มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายครั้งที่ 8/2560 (1/12/2560 - 92 views)
14) มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายครั้งที่ 7/2560 วันที่ 14 ก.ค.2560 (30/08/2560 - 149 views)
15) มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 6/2560 16 มิ.ย. 2560 (30/08/2560 - 105 views)
16) มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายครั้งที่ 3/2560 17 มี.ค.60 (28/06/2560 - 99 views)
17) มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 21 เม.ย.60 (28/06/2560 - 129 views)
18) มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายครั้งที่ 2/2560 วันที่ 17 ก.พ.60 (28/06/2560 - 64 views)
19) มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 19 พ.ค.60 (28/06/2560 - 164 views)
20) มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายครั้งที่ 1/2560วันที่ 20 ม.ค.60 (31/01/2560 - 273 views)