• .ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย  มุ่งไธสง
ประธานสภาวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.กิติมา  อินทรัมพรรย์
กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ