ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. มนัส  สุวรรณ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยทำหน้าที่นายกสภา

อาจารย์สุรชัย  อุราฬวงศ์
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย  มุ่งไธสง
ประธานสภาวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.กิติมา  อินทรัมพรรย์
กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ